ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

Etický kódex

Etický kódex časopisu Studia Aloisiana

 

Vedecký recenzovaný časopis Studia Aloisiana sa v zmysle štandardov kvality vedeckých periodík zaväzuje dodržiavať nižšie uvedený etický kódex. Etický kódex*(ďalej len EK) časopisu je štandardným etickým kódexom vedeckých periodík a jeho cieľom je skvalitňovať a chrániť štandardné podmienky kvality publikovania vo vedeckom periodiku.

Akékoľvek konanie v rozpore s nižšie uvedeným EK je neakceptovateľné a vyplývajú z neho právne dôsledky pre všetky zúčastnené strany. Časopis Studia Aloisiana nebude tolerovať plagiátorstvo v akejkoľvek možnej forme, ako ani iné neetické konanie, ktoré by poškodzovalo záujmy časopisu.

Autori, ktorí do časopisu Studia Aloisiana predkladajúci príspevky, bez ohľadu na kategóriu, do ktorej je príspevok zaradený (štúdia, esej, správa, recenzia a pod.), garantujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Svojou spoluprácou s časopisom sa zaväzujú a deklarujú tým, že zaslaný príspevok nebol doposiaľ publikovaný v žiadnom jazyku a ani nie je v súčasnosti posudzovaný v inom domácom či zahraničnom periodiku. Nasledujúce povinnosti, vymenované pre redaktorov a členov redakcie, odborných recenzentov, vydavateľa a samotných autorov, sú záväzné pre nich samotných, ako aj pre časopis Studia Aloisiana.


Povinnosti redakcie a redaktorov

 

 • Redakcia odborného časopisu si vyhradzuje právo rozhodovať o publikovaní ponúknutých článkov. Prispievatelia musia toto právo akceptovať. Redakcia na čele so šéfredaktorom sa musí riadiť pravidlami redakčnej rady časopisu, ako aj všeobecnými pravidlami pre publikovanie odborných textov, ako je neprípustnosť plagiátorstva a neprijateľnosť akéhokoľvek porušovania autorských práv.

 

 • Redakcia časopisu musí zabezpečiť objektívny spravodlivý a včasný proces posudzovania príspevkov. Odborné články sú recenzované najmenej dvoma nezávislými recenzentmi. V prípade dvoch rozdielnych posudkov je redaktor povinný nájsť ďalšieho recenzenta.

 

 • Povinnosťou redaktora je výber kompetentných recenzentov, ktorí majú odborné znalosti v príslušnej oblasti a ktorí dodržiavajú pravidlá recenzovania určené redakčnou radou a EK. Redaktor je zároveň zodpovedný za objektívny proces recenzovania, ktorý vykonali vybratí recenzenti a posudzuje potenciálny konflikt záujmov, zaujatosť a pod. Redaktor nesmie vstupovať do slobodnej tvorivej odbornej práce prispievateľov a rovnako recenzentov. Nemôže vyžadovať žiadne doplnenia odkazov na ďalšie články, ktoré nesúvisia s textom, požadovať dodatočné citácie, o ktoré by mal on, iní členovia redakcie alebo vydavateľ záujem. Redaktor nemôže ovplyvňovať recenzentov.

 

 • Redakcia hodnotí rukopisy zaslané k publikácii len na základe ich obsahu, bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské presvedčenie, etnický pôvod, občianstvo alebo politické zameranie prispievateľov.

 

 • Redakcia zodpovedá za transparentnosť redakčných zásad a úplné informovanie potenciálnych prispievateľov. Redaktor, redakcia a vydavateľ zodpovedajú za transparentný mechanizmus odvolania sa proti redakčným rozhodnutiam.

 

 • Redaktor je povinný zachovávať anonymitu publikujúcich autorov a chrániť dôvernosť všetkých materiálov, ktoré sa doručujú časopisu. Zaväzuje sa tiež chrániť všetku komunikáciu s recenzentmi, pokiaľ sa s príslušnými autormi a recenzentmi nedohodne inak. Za výnimočných okolností (snaha o odhalenie plagiátorstva) a po konzultácii s vydavateľom periodika môže redaktor zdieľať obmedzené informácie s redaktormi iných časopisov, ak to považuje za potrebné na vyšetrovanie podozrivých pochybení z výskumu.

 

 • Vzhľadom na proces anonymného recenzovania redaktor zodpovedá za anonymitu recenzentov, ako aj za anonymitu autora recenzovaného textu.

 

 • Redaktor sa zaväzuje, že žiadne z dodaných materiálov, ktoré ostali nepublikované, nebudú použité v ďalších výskumoch bez výslovného písomného súhlasu autora. Nepublikované informácie nesmú byť zneužité k inej práci a poskytnúť tak osobnú výhodu členom redakcie.

 

 • Všetky potenciálne redakčné konflikty záujmov musia byť vydavateľovi časopisu oznámené písomne v dostatočnom časovom predstihu pred vymenovaním redaktora a potom aktualizované v prípade, že by takéto konflikty vznikli. Vydavateľ si vyhradzuje právo zverejniť svoje zdôvodnenie odvolať alebo vymenovať redaktora v časopise.

 

 • Povinnosťou redaktora je spolupracovať s vydavateľom časopisu a zodpovedať tak za integritu zverejneného textu tým, že preskúma a posúdi každé hlásené alebo podozrivé nesprávne konanie, ktoré sa v texte objavuje (výskum, publikácia, recenzent a vydavateľstvo). V praxi uvedená zodpovednosť vyžaduje kontrolu autorstva rukopisu, parametrov prijímaného rukopisu, venovanie pozornosti sťažnostiam na uverejnený rukopis, primerané postupovanie v prípade prekročenia požiadaviek etického a zákonného konania a i. Redaktor je oprávnený požadovať relevantnú opravu a tiež zamietnuť publikovanie textu.

 

 

Povinnosti recenzentov

 

 • Úlohou recenzentov časopisu Studia Aloisiana je spolupracovať na zlepšovaní odbornosti recenzovaného periodika a takto napomáhať budovať eticky vyspelé akademické prostredie. Recenzenti svojou prácou spolupracujú na výkone redakčných prác, a tak napomáhajú redaktorovi robiť redakčné rozhodnutia, ktoré skvalitňujú štandardy odbornej vedeckej práce.

 

 • Požadovanou súčasťou recenznej práce recenzenta je aj etiketa, s ktorou pristupuje k posudzovaným príspevkom. Recenzie príspevkov by mali byť objektívne, a to kladie na recenzenta povinnosť odhliadnuť od tých aspektov rukopisu, ktoré nie sú vecné, ale skôr súčasťou štýlu autora. Nevhodná je preto akákoľvek hrubá kritika a námietky, ktoré nie sú argumentačne podložené. Cieľom je, aby kritické argumenty napomohli lepšiemu vedeckému výsledku. Z toho dôvodu je nevyhnutné vyhnúť sa osobným invektívam a akýmkoľvek formálnym pripomienkam, ktoré narúšajú dobré mravy, a tak znemožňujú aj konštruktívnu kritiku.

 

 • Akýkoľvek vybraný recenzent, ktorý sa považuje za nekvalifikovaného na to, aby preskúmal výskum uvedený v rukopise, alebo vie, že nemôže dostatočne rýchlo posúdiť predložený rukopis, by mal upovedomiť redaktora a odmietnuť účasť na procese kontroly.

 

 • Každý rukopis prijatý na posúdenie, bez ohľadu na sekciu, do ktorej bude príspevok zaradený, musí byť považovaný za dôverný. Vybratý recenzenti nemôžu komunikovať s autorom príspevku, zdieľať s ním alebo inými osobami informácie o recenzovanom príspevku. Komunikovať s autorom môže recenzent len v prípade upovedomenia a súhlasu  redaktora, a to po jeho posúdení.

 

 • Posudzované rukopisy sú duševným vlastníctvom autora. Akýkoľvek z materiálov, ktorý recenzent získa na posúdenie, preto nesmie použiť vo vlastnom výskume bez vysloveného písomného súhlasu autora.

 

 • V prípade, že recenzent zistí porušenie etických štandardov, ako aj etického kódexu, je povinný upovedomiť o tom redakciu Studia Aloisiana – zástupcu či šéfredaktora. Okrem očividných príkladov plagiátorstva možno za problematickú označiť akúkoľvek podobu parafrázovania, ktorá nie je sprevádzaná príslušnou citáciou.

 

 • V prípade, že recenzent navrhne, aby rukopis autora obsahoval citáciu z výskumov recenzenta, musí byť takéto odporúčanie podmienené vecnými dôvodmi, nikdy nie s  úmyslom zvýšiť počet citátov posudzovateľa alebo zvýšiť zviditeľnenie ich práce (resp. spolupracovníkov recenzenta).

 

 

Povinnosti autorov

 

 • Autori rukopisov predkladajú svoj text až po náležitej formálnej úprave. Redaktor po porade s redakciou Studia Aloisiana si vyhradzuje právo nepostúpiť príspevok k recenznému konaniu, pokiaľ príspevok nespĺňa elementárne formálne požiadavky, ktoré sú na text kladené etablovanými technickými normami, pokynmi pre autorov, ako aj štandardami vedeckej práce vo všeobecnosti. Eticky neprijateľné sú samozrejme akékoľvek nepresné parafrázy použitých zdrojov a vedome klamlivé informácie. Nežiadúce sú aj údaje, ktoré nemajú vecný charakter a neprispievajú k odbornému diskurzu, neprinášajú nič nové. Rovnaké formálne a obsahové povinnosti sa týkajú všetkých typov predkladaných rukopisov (eseje, polemiky, recenzie, správy a pod.).

 

 • V prípade, že autori vo svojom texte odkazujú k vlastnému výskumu, redaktor po porade s redakciou Studia Aloisiana si vyhradzuje právo požadovať od autorov poskytnutie informácií výskumu, na ktoré sa autori odvolávajú. Autori musia takýto výskum poskytnúť k nahliadnutiu odbornej verejnosti a zároveň je nevyhnutné, aby základné informácie svojho výskumu uchovávali aj po zverejnení k dodatočným odborným posudkom.

 

 • Odovzdané rukopisy autorov by mali obsahovať originálne myšlienky autorov. V prípade použitia cudzích myšlienok, parafráz a citátov musí rukopis obsahovať štandardné odkazy na dané diela. Vzhľadom na vedecké zameranie Studia Aloisiana sú nevhodné a nežiadúce neodborné (esejistické) podoby parafrázovania, súkromné informácie, odkazy na citácie z citácií a pod.  Ak autori využívajú špecifické metódy výskumu (napr. focusové skupiny, orálnu históriu a pod.), informácie, ktoré sú získané zo súkromných rozhovorov, korešpondencie alebo diskusií s tretími stranami, môžu byť použité jedine v prípade výslovného písomného súhlasu od zdroja.

 

 • Autori predkladajú na posúdenie vždy vlastný a originálny text. Plagiátorstvo sa nevzťahuje len na kopírovanie duševného vlastníctva iných osôb, ale aj zavádzajúcu podobu citácií, parafráz a pod. Okrem toho možno za eticky neprípustné považovať poskytnutie vlastného, no neoriginálneho textu, ktorý sa nijak zreteľne neodlišuje od iných autorových textov. Neprijateľné je, keď autor podáva na posúdenie svoj vlastný text, ktorý už je v recenznom konaní v inom periodiku alebo bol už vydaný v inom periodiku.  Plagiátorstvo vo všetkých jeho formálnych podobách predstavuje neetické správanie a diskvalifikuje autora i jeho rukopis v rámci recenzného konania. Redakcia Studia Aloisiana si vyhradzuje právo dištancovať sa od spolupráce s autormi, ktorým bolo plagiátorstvo dokázané v akejkoľvek podobe.

 

 • V prípade, že chce autor rukopisu citovať z recenzného posudku na svoj text, musí si vyžiadať od redakcie Studia Aloisiana právo. Redakcia, ako aj recenzent môžu publikovanie svojho posudku odmietnuť.

 

 • V prípade, že je predkladaný rukopis dielom viacerých autorov, zodpovedajú uvedení autori za správnosť uvedených informácií. Autori musia uvádzať ako spoluautora len tých, ktorí prispeli významnou mierou. Zároveň je konkrétny autor, ktorý predkladá rukopis k posúdeniu, zodpovedný za to, že poskytuje príspevok v podobe, o ktorej sú spoluautori oboznámení. Všetci spoluautori rukopisu musia súhlasiť s akýmkoľvek takýmto doplnením, odstránením alebo preskupením. V prípade, že takýto súhlas nie je, príspevok nemôže byť publikovaný.

 

 • Ak autor či autori zistia vo svojom príspevku chybu alebo nepresnosť, ktorá výrazne ovplyvňuje interpretáciu predkladaných záverov, je ich povinnosťou bezodkladne upovedomiť redaktora a vydavateľa a následne spolupracovať s redaktorom na náprave.

 


* Etický kódex Studia Aloisiana vychádza z etických štandardov publikačnej etiky ELSEVIER. URL = https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics