ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

O časopise / About journal

Časopis Studia Aloisiana je recenzovaný časopis vydávaný Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. Vychádza štyrikrát ročne a je zameraný hlavne na otázky vznikajúce na rozmedzí spoločenských vied a filozofie. Nešpecifikuje sa na jedinú oblasť filozofického výskumu, ale dáva prednosť práve štúdiám, ktoré sú charakteristické interdisciplinárnym výskumom, napr. s oblasťami ako je politická veda, sociológia, kognitívna veda či etika, spolu s dejinno-filozofickým. Je otvorený pre rôzne druhy konfrontácií.

Obsahom tohto časopisu sú prevažne štúdie, ktoré dokážu preklenúť partikulárne zameranie jednotlivých spoločenskovedných odborov a prebudiť záujem o interdisciplinárne riešenie problémov a rozprúdiť tak diskusiu medzi rozdielnymi prístupmi vo filozofii. Takéto štúdie preto prinesú novú analýzu a reflexiu problémov, ktoré by dnes mali byť revidované a tým ukázať adekvátnosť a prínos dnešného filozofického postoja.

ISSN 1338-0508

Studia Aloisiana je evidovaná v databázach:
ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

ENGLISH VERSION

About Studia Aloisiana

Studia Aloisiana is a peer-reviewed quarterly journal published by the Faculty of Theology.
It focuses mainly on issues arising at the intersection of social science and philosophy as well as the interdisciplinary research within the areas of political science, sociology, cognitive science, ethics and history.

It is open to different viewpoints and their confrontation, containing mostly studies that try to overcome the particularities of specific social sciences and to inspire an interest in the interdisciplinary approach to given topics as well as to revive a debate among different philosophical schools. This journal aims at bringing new reflections and fresh ideas as to demonstrate the benefits of modern philosophical debate.

Studia Aloisiana is listed in the following databases:
ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

Vydáva Dobrá kniha

Štefánikova 44
P. O. Box 26, 917 01 Trnava
pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity

Vychádza štyrikrát ročne
Registrácia MK SR č. 3842/09 / ISSN 1338–0508