ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

Redakcia / Editorial board

STUDIA ALOISIANA  – recenzovaný časopis/peer-reviewed journal

Šéfredaktor/Editor-In-Chief:

 • doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Redakčná rada/Editorial board:

 • doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.,
 • prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
 • doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
 • PhDr. Oľga Gavendová, PhD.
 • Mgr. Lukáš Jeník, PhD.
 • Mgr. Martin Šarkan, PhD.
 • Mgr. Ing. Mária Spišiaková, PhD.

Poradná rada/Advisory team

 • prof. Peter Dubovský SJ, Rome
 • prof. Stanisław Ziemiański SJ, Kraków
 • prof. Dr. hab. Józef Kulisz SJ, Warszawa
 • prof. Daniel J. West, PhD., Scranton

Redaktorka/Book Review Editor:

 • Mgr. Anna Dirbáková

Návrh obálky a grafickej úpravy/Design:

 • Mgr. art. Július Nagy

Grafická úprava a tlač/Technical Editor:

 • Ivan Janák

Vydáva Dobrá kniha/kde si možno objednať tlačenú verziu

Štefánikova 44
P. O. Box 26, 917 01 Trnava
pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity

Vychádza štyrikrát ročne
Registrácia MK SR č. 3842/09 / ISSN 1338–0508