ISSN 1338-0508

Časopis Studia Aloisiana
je registrovaný v databázach:

ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

Informácie pre autorov / Notes to contributors

Rukopisy sa prijímajú iba v elektronickej forme a prípadne v jednej tlačenej kópii (vo formáte MS Word). Rozsah štúdie je 12 – 20 normostrán (normostrana= 1 800 znakov). Každá štúdia musí obsahovať anglické resumé (max. 800 znakov), kľúčové slová v slovenčine a v angličtine (5-6 slov) a nadpis v oboch jazykoch. K textu má byť pripojený zoznam použitej literatúry a kontaktná adresa autora (jeho pracoviska s elektronickým kontaktom e-mail). Príspevky publikované v Studia Aloisiana sú štandardne v slovenskom a českom jazyku. V odôvodnených prípadoch sú prijímané aj články v anglickom a poľskom jazyku.

Citácie a zoznam bibliografických odkazov musia byť upravené v súlade s STN normou ISO 690.

Jednotlivé štúdie budú recenzovať dvaja recenzenti. V prípade dvoch negatívnych posudkov redakcia štúdiu odmietne, v prípade jedného pozitívneho a jedného negatívneho posudku bude autor vyzvaný, aby text podľa posudkov upravil. Po oprave štúdiu opäť posúdia tí istí recenzenti. Ak sa situácia bude opakovať, predseda redakčnej rady môže požiadať tretieho recenzenta o posúdenie štúdie. V prípade, že z troch recenzií sú dve negatívne, redakcia príspevok definitívne odmietne.

Rozsah recenzie, článku (napr. správa z konferencie): max. 5 strán.

Redakcia si vyhradzuje právo vykonať potrebné štylistické a jazykové úpravy. Neobjednané rukopisy sa nevracajú.

ENGLISH VERSION:

Manuscripts are accepted in electronic form only and/or one printed copy in MS Word format, 12 – 20 standard pages (standard page = 1800 characters). Each study is to include an English summary (max. 800 chracters), key-words in Slovak and English (5 – 6 words) and the title in both languages with an attached list of references and author‘s contact post and email address.
The papers published in Studia Aloisiana are standardly in Slovak language. In reasonable cases we accept also papers in English and Polish language.

The quotations and the list of references are to conform to the ISO 690 quotations norm.

Every study is to be reviewed by two reviewers. Any study with two negative reviews will not be accepted for publication. Studies with only one positive review are to be corrected accordingly by the author and re-reviewed by the same reviewers. In disputable cases, the Editor-In-Chief may request an assessment of a third reviewer; however, if the study receives only one positive review again, the editorial board is to reject it.

The extent of the reviews or conference reports is to be of max. 5 pages.

The Editorial Board reserves the right to edit the title of the study and carry out all necessary stylistic and linguistic adaptations. Unsubscribed manuscripts will not be returned.